FAWORİ MANTOLAMA PAKETİ

 

 
Filli Boya Capatect Dalmayal
DryFix Yaltm rnleri
Fawori Is Yaltm Sistemleri
Mantolama Paketi
Enerji Kimlik Belgesi
Referanslar
Kaplanlar Yap Bina Mantolama
Is Yaltm
Su Yaltm
Eko Kredi
 
 


FAWOR MANTOLAMA PAKET

FAWOR 

Neteks Boya Teknolojileri A.. inaat malzemeleri sektöründeki faaliyetlerine 2003 ylnda balamtr. Fawori markas ad altnda 2005 ylnda ülkemizin ilk seramik katkl boyas Ceramix grubu ürünlerini, 2007'de s yaltm grubu ürünlerini, 2008'de laminant parke grubu ürünlerini, 2010'da ise alç grubu ürünlerini pazara sunarak ürün portföyünü geniletmitir. 

Yüksek performansl ürünlerinin üretimini Betek Boya ve Kimya San, A..'nin Gebze ve Kayseri tesislerinde gerçekletiren Fawori, ülkemizdeki organizasyonunu 7 bölge müdürlüü, 24 bölge temsilcilii ve her bölgede konumlanan yaygn datm ayla yürütmektedir. Fawori, çok ksa bir sürede Türk yaltm sektöründe ilk üç; Türk boya sektöründe de en büyük be mantolama markalar arasna girme baars göstermitir. Üretimi, teknolojisi ve kalite anlayyla ön plana çkan Fawori; farkl organizasyon yaps ve hizmet sistemiyle faaliyetlerini 'boyada ve yaltmda hem iyi kalite hem iyi fiyat sloganyla sürdürmektedir. 

Fawori’nin geni ürün gamnda; iç cephe ve d cephe boyalar, macun ve astarlar, sentetik boya ve astarlar, sprey boyalar, selülozik esasl ürünler, tutkal grubu ürünleri, fayans yaptm' ve derz dolgular, su izolasyon ve s yaltm ürünleri, frça ve rulo ve el aletleri bulunmaktadr. 

Fawori, gelecek dönemde teknolojik gelimelere paralel olarak tüketicilerine fayda salayacak ürünler pazara sunmay, yurt d pazarndaki büyümesini, yurt içindeki büyüme ile ayn ivme dorultusunda artrmay hedeflemektedir.

FAWOR MANTOLAMA

gnyap Fawori Mantolama Sistemleri ile yazn ve kn TASARRUF EDN

Is ortamlar arasnda scaktan soua doru akan bir enerji eklidir. Kn stlm iç ortamlardan darwa, yazn ise dardan soutulmu iç ortamlara doru akar. Binanza uygulanacak doru bir s yaltm sistemi ile hem kn snmak için harcadmz enerji ve yakttan, hem de yazn klima (elektrik, soutma gaz, teknik servis) giderlerinden tasarruf salayabileceksiniz.

gnyap  Neden cephelerin yaltm? 

Yaplarda s enerjisinin büyük bir bölümü geni yüzey alanlarna sahip d duvarlar üzerinden kaybolmakta ve bu kayp toplam s enerjisin yarsn tekil etmektedir. D cepheye uygulanacak kalc bir s yaltm sistemi ile ortalama %50 orannda enerji ve yakttan tasarruf salanr. 

gnyap Kalnlk = Performans

Is yaltm sisteminde kullanacanz yaltm levhalarnn kalnlk ve tipleri binanzn enerji ve CO2 salnm snfnn belirlenmesinde etkilidir. Binalarda enerji performans yönetmelii 5 Aralk 2009 tarihinde yürürlüe girmitir. Bu yönetmelik dorultusunda 01 Ocak 2011 tarihinden itibaren ina edilecek tüm yeni binalarn yönetmelie uygun yaplmas ve 'Enerji Kimlik Belgesi' almas zorunlu hale getirilmitir. Mevcut binalar ise 2017 Mays ayna kadar söz konusu Enerji Kimlik Belgesini almas gerekmektedir. Bu belge yap kullanm izin belgesinin ayrlmaz bir parças olacak, her türlü alm-satm ilemlerinde bu belgenin düzenlenmi olmas art aranacaktr. Enerji kimlik belgesinde binalar tpk beyaz eyalardaki gibi 'A' ile 'G' arasnda deien bir referans ölçeine göre snflandrlacaktr. Enerji kimlik belgesi alacak olan yeni binalar D snf ve daha fazla enerji tüketimine CO2 salnmna sahip olamayacaklardr. 

gnyap Yaltmn Faworisi'yiz... 

Kalc Enerji Tasarrufu Binanza uyguladnz Fawori Is Yaltm / Mantolama Sistemi ile harcadnz ilk yatrm maliyetini ortalama 3 k sezonunda geri kazanrsnz. Standartlar çerçevesinde üretilip laboratuvarda testleri yapm kaliteli ürünleri ile yllar boyu kalc tasarruf salarsnz. 

Güvenilir Fawori Is Yaltm Sisteminde kullanlan tüm ana ürünler Türkiye'nin en teknoloji ve tam otomasyonlu BETEK tesislerinde ilgili standartlar çerçevesinde üretilmektedir. ls yaltm üretiminde olduu gibi uygulamasnda da bilgi deneyim ve dikkat gerektirir. Önemsiz gibi görünen küçük uygulama hatalar bile sistemin ömrünü azaltabilir. Bunun farknda olan Fawori Boya, tüm bayi ve uygulamaclarna Milli Eitim Bakanl onayl eitim ve sertifika program uygulamaktadr. 

Konforlu ve Salkl Fawori s yaltm sistemi içerisinde bulunan tüm ürünlerin nefes alama kabiliyetleri yüksektir. Ürünlerin bu özellii sayesinde binanza küf, mantar ve hava akm olumaz. Ailenizle birlikte konforlu ve salkl ortamlarda yaarsnz. 

Estetik Yaltm bir yenileme frsatdr. Fawori yaltm uzmanl fawori proje renklendirme uzmanl ile birlemekte, bu hizmetimiz ile binanza modern d cephe alternatifleri yaratlmaktadr. Siz de farkl doku ve renk seçeneklerimizi kullanarak milyonlarca alternatif yaratabilirsiniz. 

Çevreci Çevre yönetim sistemi; TS EN ISO 14001 standartlarna uygunluk belgesine sahip üretim tesislerinde üretilen ve yüksek yaltm performansna sahip Fawori Is Yaltm Sistemi ile yaltm yaptrdnzda daha az yakt kullanrsnz. Bu sayede hava kirliliine bal küresel snmann önlenmesi ve çevrenin korunmasna çok önemli bir katk salarsnz.

gnyap TS EN 13499 Is Yaltm Sistem Standard Belgeli 

Fawori Is Yaltm Sistemi TS EN 13499 'Binalarda Kullanlan- Genletirilmi Polistren Esasl Harici Komposit Is Yaltm Sistemleri (ETICS) standardna uygunluk belgesine sahiptir.


 
 
 
 

 

FAWOR MANTOLAMA PAKET 
 

Ana Sayfa | Hakkmzda |

Google+